i回家 中和青年社會住宅

108年10月餘屋遞補名單

優先戶套房遞補名單

一般戶 非青年套房遞補名單

 

一般戶 青年套房遞補名單


餘屋室內照片(餘屋租金表下載)
戶號
現場實景
C01-03
照片一 照片二 照片三 照片四 照片五
C16-10
建置中        
C17-14
照片一 照片二 照片三 照片四 照片五
D06-14
照片一 照片二 照片三 照片四  
D07-07
照片一 照片二 照片三    
A05-07
照片一 照片二      
A06-03
照片一 照片二      
A09-04
照片一 照片二      
A09-14
建置中        
A11-07
建置中        
A11-14
照片一 照片二      
A12-07
照片一 照片二      
A13-14
照片一 照片二 照片三    
A19-15
照片一 照片二 照片三    
A21-03
照片一 照片二      
A25-09
照片一 照片二      
A26-08
照片一 照片二      
B02-03
照片一 照片二      
B06-05
照片一 照片二      
B16-02
照片一 照片二      
B17-02
照片一 照片二      
C02-02
照片一 照片二 照片三    
C03-10
照片一 照片二      
C05-10
照片一 照片二      
C07-10
照片一 照片二      
C08-07
照片一 照片二      
C11-06
照片一 照片二      
D03-08
照片一 照片二      
D08-09
照片一 照片二 照片三    
D12-06
照片一 照片二      
D13-07
照片一 照片二      
D15-04
照片一 照片二      
D20-08
照片一 照片二      
D21-09
照片一 照片二      
D23-05
照片一 照片二      
D25-06
照片一 照片二      
關閉 [X]